Thực hiện kiểm tra công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

20/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh  về Kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019, Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 16/8/2019, đồng chí Hà Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra cùng Đoàn Kiểm tra đã làm việc tại Sở Nội vụ nhằm nắm bắt tình hình thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ được ban hành từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/6/2019 và việc thực hiện công tác rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến thời điểm kiểm tra. Tham dự buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra có đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đồng chí phụ trách công tác pháp chế, đại diện Thanh tra Sở, Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn liên quan đến việc tham mưu ban hành văn bản QPPL.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Theo đó, từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/6/2019, Sở Nội vụ đã tham mưu cho chính quyền địa phương tỉnh ban hành 38 văn bản QPPL, trong đó có 05 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 33 Quyết định của UBND tỉnh. Các văn bản đều được xây dựng và ban hành theo đúng trình tự được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Đối với những chính sách đặc thù, như chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút giai đoạn 2017-2021; chính sách hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng, Sở đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động của chính sách, thực hiện báo cáo đánh giá tác động nhằm đảm bảo khi chính sách được ban hành phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao. Qua việc triển khai thực hiện các chính sách đặc thù đã cho thấy các chính sách được ban hành đã có tác động tích cực đến công tác quản lý nguồn nhân lực của tỉnh, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả , Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021.

Đối với công tác rà soát, Sở Nội vụ đã triển khai thực hiện công tác rà soát theo Kế hoạch số 2402/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để kiểm tra kết quả rà soát và đề nghị UBND tỉnh công bố theo thẩm quyền. Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị danh mục văn bản còn hiệu lực thi hành gồm 106 văn bản (trong đó có 07 Nghị quyết, 96 Quyết định và 02 Chỉ thị của UBND tỉnh); danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ (37 văn bản); 19 văn bản hết hiệu lực một phần; 7 văn bản đề nghị bãi bỏ; 3 văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thay thế.

Đoàn Kiểm tra công tác xây dựng, rà soát văn bản QPPL của UBND tỉnh

làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra một số hồ sơ xây dựng văn bản QPPL và thực hiện rà soát một số văn bản QPPL trong danh mục còn hiệu lực thi hành của Sở Nội vụ. Qua đó kiến nghị Sở Nội vụ bổ sung 4 văn bản đề nghị bãi bỏ (3 Quyết định, 01 Chỉ thị), bổ sung 4 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 3 văn bản hết hiệu lực một phần; bổ sung 5 văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành cũng như điều kiện thực tiễn tại địa phương (trong đó có 2 Nghị quyết, 3 Quyết định).

 Phát biểu kết luận kiểm tra, đồng chí Hà Thái Nguyên đánh giá cao việc thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản QPPL của Sở Nội vụ, đồng thời đề nghị Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu giúp UBND tỉnh xử lý các văn bản đề nghị bãi bỏ và cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới thay thế đã được công bố trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 và các văn bản do Đoàn Kiểm tra kiến nghị xử lý nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

Đào Hường

Các tin đã đưa ngày: