Vẫn tiếp tục có những sai phạm trong hoạt động hành nghề công chứng

24/09/2019

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-STP ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật đối với  một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, từ ngày 05/6/2019 đến ngày 26/6/2019 Đoàn thanh tra  Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại 09 Văn phòng công chứng gồm: Bình Minh, ATK, Hùng Vương, Vĩnh Yên, Anh Minh, Mạnh Anh, Minh An, Vĩnh Tường và  Quang Minh.

Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả của các Văn phòng công chứng đã đạt được, cụ thể: Sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động, các Văn phòng công chứng đã tiến hành đăng ký mẫu dấu, đăng ký thuế tại các cơ quan có thẩm quyền; đăng báo nội dung đăng ký hoạt động trên Báo Vĩnh Phúc theo đúng quy định tại Điều 26 Luật Công chứng năm 2014. Các Văn phòng có trụ sở riêng, cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động công chứng của cá nhân, tổ chức.

Trong quá trình hoạt động, các Văn phòng Công chứng đã có ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan. Về cơ bản, các hợp đồng, giao dịch được công chứng viên của các Văn phòng Công chứng công chứng đúng thẩm quyền, nội dung của các hợp đồng, giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Việc công chứng hợp đồng, giao dịch được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng được cơ bản yêu cầu của người yêu cầu công chứng và phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các Văn phòng công chứng đều thực hiện nghiêm việc niêm yết thủ tục công chứng, nội quy làm việc, phí công chứng, thù lao công chứng, mở các loại sổ theo quy định; chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính; chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt, hầu hết các Văn phòng công chứng đã thực hiện tốt việc xây dựng mức thù lao công chứng cho đơn vị mình theo quy định tại Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh. Kịp thời niêm yết các thủ tục liên quan đến hoạt động công chứng theo Thông tư số 257/2016/TT-BTC,Thông tư 111/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Mặc dù có những ưu điểm nêu trên, song trong hoạt động hành nghề của các Văn phòng Công chứng được thanh tra trong năm 2019 vẫn còn có những tồn tại, hạn chế, thậm chí vẫn tiếp tục có những sai phạm, cụ thể:

Thực hiện lưu trữ chưa đảm bảo biện pháp an toàn đối với hồ sơ công chứng;  không có phiếu yêu cầu công chứng, phiếu yêu cầu công chứng không đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 40 Luật công chứng; không lưu trữ bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng.

Lập sổ công chứng và sổ chứng thực không đúng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP và Thông tư 03/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

Văn bản công chứng thiếu các nội dung quan trọng như: Công chứng hợp đồng, giao dịch thiếu chữ ký của công chứng viên,người yêu cầu công chứng vào từng trang của hợp đồng; lời chứng của công chứng viên trong các văn bản công chứng không đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 46 Luật công chứng, có trường hợp công chứng viên không ký vào lời chứng, không đóng dấu và không vào số công chứng.

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo pháp luật nhưng lại  không có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản.

Một số Văn phòng công chứng không thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Công chứng viên; thu thù lao công chứng cao hơn mức trần thù lao công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và mức thù lao đã niêm yết. Cá biệt có Văn phòng không cung cấp thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch do công chứng viên của tổ chức mình thực hiện công chứng để đưa vào cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định của Luật Công chứng

Kết thúc cuộc thanh tra, Đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành 12 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 06 tổ chức hành nghề công chứng và 05 công chứng viên,với tổng số tiền xử phạt là: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Giám đốc Sở yêu cầu các Văn phòng Công chứng: ATK, Hùng Vương, Vĩnh Yên, Anh Minh, Minh An, Vĩnh Tường nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp. Đến nay các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên bị xử phạt vi phạm hành chính đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với những khuyết điểm sai phạm còn lại, yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng đã được thanh tra phải rà soát, chấn chỉnh, chấm dứt ngay các hành vi vi phạm và tiến hành các biện pháp khắc phục những sai sót mà Kết luận thanh tra đã nêu ra, đồng thời có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện Kết luận thanh tra với Giám đốc Sở Tư pháp (qua Thanh tra Sở) trước ngày 30/9/2019 để kiểm tra, theo dõi./.

                                                                                                                                             Tuyết Ngân

Các tin đã đưa ngày: