Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2019

04/10/2019

Sáng ngày 03 tháng 10 năm 2019, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019 . Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp. Đồng chủ trì Hội nghị đồng chí Kim Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở. Đại diện Ban Nội chính Tỉnh uỷ dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng ban. Dự hội nghị có Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; Trưởng các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức làm công tác pháp chế các Sở, ban, ngành và phóng viên các cơ quan Đài, báo trong tỉnh đưa tin.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

Chín tháng đầu năm 2019, toàn Ngành đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhìn chung các nhiệm vụ công tác của ngành đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ và đã đạt được những kết quả quan trọng. Toàn ngành đã tích cực giúp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức tổng kết thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề của Trung ương liên quan đến các lĩnh vực quản lý của Ngành Tư pháp như: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; tổng kế 15 năm thực hiện Chỉ thị  số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị  số 20 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp... Công tác thẩm định, góp ý văn bản QPPL tiếp tục được chú trọng thực hiện; công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh; công tác quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL được duy trì thường xuyên; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch được nâng lên; công tác PBGDPL tiếp tục được thực hiện với nội dung, hình thức phong phú và có nhiều đổi mới; công tác trợ giúp pháp lý có nhiều tiến bộ, đáp ứng được yêu cầu đề ra; công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp được đẩy mạnh; công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra; công tác Văn phòng có nhiều cố gắng, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Sở quản lý, điều hành hoạt động của Ngành. Các nhiệm vụ khác, cơ bản đã được triển khai thực hiện và hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, toàn Ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận việc triển khai công tác tư pháp 9 tháng đầu năm còn có những hạn chế nhất định. Còn có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, còn có “lỗi” khi triển khai thực hiện; một số hồ sơ đề nghị thẩm định văn bản QPPL chưa đầy đủ theo quy định; việc triển khai thi hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh ở một số đơn vị còn chậm, chưa đúng tiến độ. Việc theo dõi, đánh giá hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh ở một số đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả chưa cao; một số địa phương chưa chủ động đề xuất phân bổ ngân sách hàng năm, kinh phí phục vụ công tác tư pháp phát sinh; Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu, xuất hiện tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, tiềm ẩn, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được; đồng thời, yêu cầu các đơn vị căn cứ Chương trình công tác tư pháp năm 2019 và kết quả thảo luận, phân tích, đánh giá tại hội nghị, tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, rà soát Chương trình công tác tư pháp năm 2019, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, phân công thực hiện, yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện và đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ngành.

Thứ hai, Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, trực tiếp hướng dẫn xây dựng dự thảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh dự kiến thông qua vào kỳ họp cuối năm 2019.

Thứ ba, tổ chức kiểm tra liên ngành theo kế hoạch của UBND tỉnh về tình hình THPL trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tình hình xử lý VPHC và thực hiện công tác PBGDPL năm 2019. Hạn chế việc gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, địa phương được kiểm tra. Trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, triển khai các hoạt động gắn với“Ngày pháp luật Việt Nam 09/11” theo kế hoạch như tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin”; trao thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác PBGDPL… Tập trung PBGDPL phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; xử lý vi phạm về đất đai và những điểm nóng dư luận quan tâm.

Thứ năm, đẩy mạnh rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện Luật công chứng trên địa bàn toàn tỉnh, như: Thành lập, cấp phép hoạt động, chuyển đổi và địa chỉ các tổ chức công chứng; bổ nhiệm, cấp thẻ công chứng viên… Tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý khai thác cập nhật dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, tổ chức triển khai có hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hộ tịch; nuôi con nuôi; giám định tư pháp; công chứng…theo kế hoạch.

 Thứ bảy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của ngành. Tập trung tham mưu xây dựng và thực hiện có hiệu quả các phần mềm quản lý chứng thực, hộ tịch, phổ biến giáo dục pháp luật, công chứng, quản lý xử lý VPHC…. theo kế hoạch công tác năm 2019 và chuẩn bị đầu tư năm 2020.

Thứ tám, tham mưu tổ chức hội thao và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua Nội chính năm 2019.

Đồng thời, đồng chí Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Kịp thời tham mưu đề xuất Giám đốc Sở chỉ đạo./.

Vũ Xuân Quyết

Các tin đã đưa ngày: