Hội nghị giao ban công tác tư pháp thường kỳ tháng 10 năm 2019

29/10/2019

Ngày 28 tháng 10 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp khối các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp tháng 10, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp tháng 11 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở và Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

      Đồng chí Nguyễn Văn Bắc – TUV.Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi nghe dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác tư pháp khối các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận của các đơn vị. Nhìn chung, trong tháng 10 năm 2019, các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ; các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện và cơ bản các nhiệm vụ chính trị của ngành đã được thực hiện hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Kết quả công tác của Ngành góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một số ít nhiệm vụ chuyên môn còn chậm; công tác tham mưu theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của ngành chưa được như mong muốn; việc thực hiện chế độ thông tin, hội họp còn có trường hợp chưa nghiêm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tham mưu Lãnh đạo Sở bám sát kế hoạch công tác năm 2019, khẩn trương triển khai, phân công và chịu trách nhiệm về kết quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về nhiệm vụ chung: Rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2019; xác định những nhiệm vụ phải thực hiện từ nay đến cuối năm 2019; Đăng ký nội dung Chương trình công tác tư pháp năm 2020 với UBND tỉnh, trong đó xác định rõ nhiệm vụ tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Sở Tư pháp với các nội dung cụ thể như: Ban hành Chỉ thị, nghị quyết, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, bộ tiêu chí ...; Phấn đấu mỗi Trưởng phòng và Trưởng đơn vị thuộc Sở đăng ký ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019; công tác thi đua, khen thưởng; xét nâng lương cho công chức, viên chức người lao động 6 tháng cuối năm 2019;  Tổ chức Hội thao và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua Nội chính năm 2019.

Đối với các nhiệm vụ cụ thể:

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL: Tiếp tục tham mưu tham gia ý kiến, thẩm định văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Phòng Quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL: Tham mưu triển khai các Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình THPL về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; kiểm tra liên ngành tình hình THPL về xử lý VPHC. Thực hiện điều tra khảo sát tình hình THPL về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh.

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: Tham mưu tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019. Chấm bài và trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin” đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếp tục xây dựng chuyên mục “Pháp luật và đời sống”, “Giới thiệu văn bản pháp luật” trên Đài PT-TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; đăng tải tin, bài trên Báo Pháp luật Việt Nam.

Phòng Hành chính Tư pháp: Tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực năm 2019 theo Kế hoạch. Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2019. Tổ chức biên tập, xây dựng sách hỏi đáp pháp luật về nuôi con nuôi theo Kế hoạch 96/KH-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh.

Phòng Bổ trợ tư pháp: Thực hiện các quy trình xây dựng tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trình UBND tỉnh ban hành; Xây dựng bộ tiêu chí và thang điểm chấm lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra Sở: Thanh tra một số tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh theo kế họach thanh tra năm 2019. Tiếp dân, nhận và xử lý đơn thư kịp thời, đúng pháp luật. Giải quyết 100% đơn thuộc thẩm quyền.

Văn phòng Sở: chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu tổ chức tốt việc tổng kết công tác tư pháp năm 2019; đánh giá cán bộ, công chức và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019. Tổ chức hội thao và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối thi đua nội chính.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra từ đầu năm của đơn vị. Cũng trong nội dung kết luận hội nghị, Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở đôn đốc, báo cáo tiến độ thực hiện của các đơn vị, đề xuất Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở xếp loại thi đua hàng tháng theo quy định.

Vũ Xuân Quyết

Các tin đã đưa ngày: