Kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

25/11/2019

Trong bối cảnh phát triển đất nước nói chung và công cuộc cải cách hành chính nhà nước nói riêng, việc phát huy và thực hành dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập là điều kiện quan trọng để huy động được đông đảo nguồn lực sáng tạo trong nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội để thúc đẩy tiến trình cải cách, phát triển và hội nhập đất nước.

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc có 07 tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Hành chính tư pháp, phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, phòng Bổ trợ tư pháp, phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gồm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Phòng Công chứng số 1. Tổng số công chức, viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hiện có là 65 người. Trình độ chuyên môn khá cao gồm: Tiến sỹ: 02/65 người, chiếm 3,1%; Thạc sỹ: 26/65 người, chiếm 40%; Đại học, cao đẳng: 33/65 người, chiếm 50,8%, còn lại (gồm lái xe, bảo vệ, phục vụ): 04 người, chiếm 6,1%. Nhìn chung, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn đặt ra. Công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ được phân công rõ ràng đối với từng vị trí về cơ bản hợp lý đáp ứng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đảm bảo điều phối toàn bộ các hoạt động trong cơ quan, đơn vị.   

Việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ tại Sở Tư pháp thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy cấp trên trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Tổ chức, bộ máy của cơ quan, tổ chức đoàn thể cơ bản đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý theo sự chỉ đạo của cấp trên và theo Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy, hoạt động đi vào nề nếp; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên; việc tăng cường và nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử trong phổ biến thông tin, trao đổi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng đảng và nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể đã tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan. Thêm nữa, Bí thư các Chi bộ trực thuộc hầu hết là Trưởng các tổ chức tham tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Trưởng các tổ chức đoàn thể nên việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, các Quy định về Quy chế dân chủ được thuận lợi.

Năm 2019, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và đã đạt được những kết quả quan trọng.

* Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện quy chế dân chủ 

Giám đốc Sở là người đứng đầu cơ quan, đã thể hiện tính tiền phong gương mẫu trong phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động. Thông báo kịp thời và công khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của cơ quan, đơn vị đến 100% cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức thông báo tại hội nghị (Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm, Hội nghị triển khai kế hoạch năm…), phát hành văn bản, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở hoặc thông báo trực tiếp đến lãnh đạo các đơn vị để chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện.

Cùng với tập thể Lãnh đạo Sở lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan triển khai thực hiện quy chế dân chủ gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; các phong trào thi đua; Nghị quyết TW 4 (khóa VII) ; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến phương pháp làm việc; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi thực hiện rà soát, bố trí việc làm, cơ cấu biên chế, tiến tới thực hiện lộ trình tinh giản bộ máy, biên chế. Thực hiện việc quán triệt các quy định về ứng xử, văn hóa công sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trong thực thi công vụ. Rà soát việc phân công công việc và xác định rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện cam kết chống tham nhũng, tiêu cực đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Giám đốc Sở luôn duy trì chế độ họp giao ban hàng tháng, hàng quý, 6 tháng tập trung đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng phòng, đơn vị, lắng nghe ý kiến đóng góp của công chức, viên chức và định ra những công việc phải giải quyết trong thời gian tiếp theo. Giám đốc và tập thể Lãnh đạo Sở luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đề xuất, phản ánh của công chức, viên chức trong cơ quan.

* Thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan

Do đã được quán triệt, phổ biến những nội dung về thực hiện dân chủ cơ sở và các quy định về quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức nên các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sở luôn có ý thức thực hiện nghiêm quy chế dân chủ; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; chấp hành sự phân công của lãnh đạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ trưởng cơ quan về việc thi hành nhiệm vụ của mình; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, có nếp sống lành mạnh. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ, nhận thức của cán bộ, Đảng viên được nâng lên, đề cao trách nhiệm, thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, nội bộ đoàn kết, không xảy ra tiêu cực, không làm những việc đã bị cấm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng; việc trình bày ý kiến, đề xuất giải quyết công việc thực hiện theo phân cấp.

Năm 2018, Sở đã tổ chức thành công hội nghị cán bộ công chức theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện đúng quy định các nội dung liên quan giữa Thủ trưởng cơ quan với Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan với công chức, viên chức, người lao động. Những nội dung cán bộ, công chức, viên chức được biết, được bàn và tham gia ý kiến được triển khai thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ; quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức được phát huy tích cực; đồng thời thông qua đó, cán bộ, công chức, viên chức đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan cũng như nghĩa vụ đối với Nhà nước. Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, thủ trưởng quyết định theo quy định tại mục 3, chương II Nghị định 04/2015/NĐ-CP được cơ quan triển khai thực hiện tốt thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm hoặc tham gia bằng văn bản. 

Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc. Sở Tư pháp luôn bám sát nội dung, yêu cầu nhiệm vụ công tác CCHC của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh để triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch công tác CCHC hàng năm và giai đoạn. Chủ động ban hành và triển khai thực hiện công tác CCHC của ngành trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Nội dung Kế hoạch CCHC thể hiện mục tiêu, yêu cầu, nội dung và xác định rõ thời hạn thực hiện, trác nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, nội dung kế hoạch CCHC hàng năm của Sở đều đạt yêu cầu, đảm bảo tiến độ đề ra, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất. Vì vậy, năm 2018 Sở Tư pháp đứng thứ 2 trong bảng kết quả xếp hạng chỉ số CCHC các Sở, ban, ngành tại Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 về việc công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018 các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Công tác thi đua khen thưởng hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua đến từng phòng chuyên môn, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức; Sở cũng ban hành Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 29/7/2019 tổ chức thực hiện phong trào thi đua Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp Vĩnh Phúc thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Hàng tháng, quý các khối thi đua đều thực hiện đánh giá, kiểm tra nghiêm túc công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị thuộc khối, thực hiện việc chấm điểm thi đua theo đúng kế hoạch của Sở. Với mục tiêu phát huy cao độ tính dân chủ, các phòng, đơn vị trong Sở đều có Bảng theo dõi, họp đánh giá và xếp loại thi đua, khen thưởng hàng tháng, trên cơ sở đó để tăng thu nhập hàng tháng và xếp loại thi đua hàng năm cho tập thể và cá nhân.

Thực hiện các quy định về công khai tài chính, tiết kiệm chi phí để tăng thu nhập hàng quý cho cán bộ công chức, viên chức; công khai việc quản lý, sử dụng biên chế, đào tạo bồi dưỡng CCVC. Đảm bảo chế độ chính sách cho CCVC, người lao động theo quy định; sự giám sát của Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể với vai trò đại diện cho quyền lợi của cán bộ, CCVC được thực hiện nghiêm túc.

* Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công chức, viên chức, với công dân, trong cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo

Trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, các cơ quan, tổ chức, các cán bộ, đảng viên Sở Tư pháp đều thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, có mối quan hệ tốt với công dân, giải quyết công việc theo đúng quy trình, quy định. Những việc đã có thời hạn giải quyết hoặc đến hạn giải quyết theo quy định nhưng cần có thời gian nghiên cứu để giải quyết đều được thông báo đến công dân, tổ chức biết nên đã hạn chế rất nhiều tình trạng mệnh lệnh, quan liêu, hách dịch, cửa quyền gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

Sở đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các bộ phận có quan hệ trực tiếp trong giải quyết TTHC và các công việc của tổ chức, công dân. Cán bộ trực “một cửa” tại Trung tâm Hành chính công, tại cơ quan thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả, không có thái độ gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho công dân, cá nhân khi đến liên hệ làm việc nhằm đảm bảo thực hiện đúng quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Sở có bố trí phòng tiếp dân, có hòm thư góp ý, nhưng những năm qua không nhận được đơn thư nào.

Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của Sở: Từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2019, Sở đã tiếp nhận, cập nhật và xử lý 8.474 thông tin án tích. Lập 1.107 mã số LLTP; cung cấp 1.738 thông tin bổ sung LLTP cho Trung tâm LLTP Quốc gia; phê duyệt và cung cấp bản LLTP cho Trung tâm LLTP Quốc gia: 1.284 bản; cung cấp 1.731 thông tin án tích cho các Sở Tư pháp khác. Đề nghị cơ quan Tòa án cung cấp bổ sung 1.070 thông tin án tích. Đưa vào lưu trữ hồ sơ giấy 1.280 hồ sơ. Tiếp nhận 3.257 đề nghị cấp phiếu LLTP, đã giải quyết xong 3.321 trường hợp, 108 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Thực hiện xác minh thông tin xóa án tích cho 170 trường hợp. Tham mưu trình UBND tỉnh cho phép thành lập và cấp Giấy đăng ký hoạt động đối với 01 văn phòng công chứng; thẩm định và cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đối với 02 văn phòng công chứng do bổ sung công chứng viên hợp danh; đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm lại 02 công chứng viên; Cấp Thẻ cho 02 Công chứng viên và 05 Đấu giá viên. Chuyển đổi 03 doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Đăng ký tập sự hành nghề công chứng cho 01 người tập sự hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Anh Minh; cấp chứng chỉ hành nghề đối với 04 luật sư; thẩm định và cấp Giấy đăng ký hoạt động, đăng ký văn phòng giao dịch cho 03 lượt văn phòng và công ty luật. Đề nghị công bố 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư và Trọng tài thương mại; thẩm định 02 hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp về kỹ thuật hình sự; thẩm định và đăng ký 28 vi bằng. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã thụ lý 363 vụ việc TGPL, bao gồm tư vấn miệng; thực hiện tư vấn bằng văn bản; tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để bào chữa và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng thuộc diện được TGPL.

Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm góp phần giúp đảng viên, CCVC yên tâm, nỗ lực công tác. Kết quả đến nay, Sở chưa phát hiện vụ việc tiêu cực, tham nhũng nào của CCVC, người lao động trong cơ quan.

* Kết quả hoạt động của tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra Nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, Ban thanh tra nhân dân luôn phát huy tốt vai trò giám sát của mình đối với các hoạt động của cơ quan; tập trung giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành, việc sử dụng kinh phí hoạt động, chế độ quản lý tài chính, tài sản, sử dụng các quỹ, việc thực hiện quy chế văn hoá công sở, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức tại các phòng và trung tâm thuộc Sở.

Trong năm, Sở Tư pháp đã thực hiện tốt quy chế dân chủ trên các mặt công tác, phát huy tính chủ động, tích cực của  từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết, tích cực, lối sống lành mạnh của từng cán bộ, công chức, không để xảy ra tình trạng tiêu cực ở bộ phận “một cửa” nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và người nước ngoài; cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan để hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và nghiêm túc thực hiện góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, huy động sức mạnh của cán bộ, công chức, viên chức tham gia xây dựng cơ quan vững mạnh, toàn diện.

Như vậy, trong năm 2019 việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan Sở Tư pháp nhìn chung có những chuyển biến tích cực, tình hình dân chủ trong hoạt động cơ quan từng bước được nâng lên, nhận thức của đội ngũ CCVC và người lao động tiếp tục chuyển biến tích cực, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, nội bộ đoàn kết, không có trường hợp tiêu cực, tham nhũng bị phát hiện, xử lý. Đồng thời, qua việc thực hiện nghiêm túc QCDC, quan hệ giữa lãnh đạo cơ quan với các đơn vị trực thuộc, quan hệ của CCVC và người lao động được tốt hơn. Kết quả nếu trên cho thấy, thời gian qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có tác động lớn đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó Đảng uỷ Sở đã xây dựng tiêu chuẩn đạo đức của người cán bộ, đảng viên đồng thời cải tiến lối làm việc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức. Trong cơ quan đã xây dựng được bầu không khí dân chủ thực sự./.

Phương Anh PCVP

Các tin đã đưa ngày: