“Tư pháp Vĩnh Phúc đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá hiệu quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020”

07/02/2020

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động, nhằm tạo động lực, cổ vũ, động viên; đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; chủ động, sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các tập thể và cá nhân, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của ngành Tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen cho các tập thể Phòng Tư pháp

đã có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2019

Vừa qua, Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành với chủ đề “Tư pháp Vĩnh Phúc đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá hiệu quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020”. Để phong trào thi đua được triển khai thiết thực, hiệu quả, toàn ngành Tư pháp Vĩnh Phúc xác định và chú trọng thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, nâng cao chất lượng tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác tư pháp, gắn việc thực hiện công tác tư pháp với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn Ngành.

Thứ hai, tham mưu chính quyền địa phương hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản QPPL. Chú trọng công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền; đẩy mạnh xử lý văn bản đã được phát hiện, kết luận không phù hợp với quy định. Tập trung cao cho việc rà soát văn bản QPPL, xác định rõ những văn bản, quy định không còn phù hợp để tham mưu xử lý theo thẩm quyển hoặc kiến nghị xử lý theo quy định, đặc biệt là các văn bản, quy định về môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thứ ba, chủ động triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành. Chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra việc xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh. Tích cực nghiên cứu hồ sơ, đề xuất các việc về xử phạt VPHC và tham gia tư vấn giải quyết những vụ việc phức tạp theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Thứ tư, thực hiện nghiêm Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện và tham mưu tổng kết Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về PBGDPL giai đoạn 2016-2020, đồng thời xây dựng Nghị quyết mới cho giai đoạn 2021-2025. Thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên giai đoạn 2018-2022”. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai hiệu quả “Ngày pháp luật Việt Nam”. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua. Triển khai công tác PBGDPL gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Thứ năm, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước. Giải quyết cơ bản tình trạng chậm, muộn trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả phần mềm quản lý chứng thực và phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch. Xây dựng, vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Thứ sáu,tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, thừa phát lại. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Thứ bảy, tham mưu chỉ đạo các sở, ngành duy trì triển khai có hiệu quả công tác pháp chế trong quản lý nhà nước ở địa phương. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Xây dựng và ban hành tiêu chí chức danh công chức làm công tác tư pháp, hộ tịch, pháp chế trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Thứ tám, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý điều hành. Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử. Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động của tỉnh và của Ngành. Thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống công chức, viên chức, người lao động.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua cũng xác định phải kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua theo chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hoá công sở và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ, Ngành, địa phương phát động. Đồng thời, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Thường xuyên quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành về công tác TĐKT; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác TĐKT của ngành; đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức phong trào thi đua; nâng cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng TĐKT; đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất./.

Vũ Xuân Quyết

 

Các tin đã đưa ngày: