Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật

06/02/2020

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tập trung chỉ đạo chuyển hướng chiến lược từ xây dựng và hoàn thiện pháp luật sang trọng tâm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thực thi pháp luật tạo sự liên thông giữa công tác xây dựng pháp luật và công tác tổ chức thi hành pháp luật thì vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) càng trở nên quan trọng. Xác định vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã  ban hành các Kế hoạch để thực hiện triển khai đến các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đồng bộ, hiệu quả như: Kế hoạch về việc thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2018 – 2022; Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019; Các kế hoạch để triển khai thi hành các luật được Quốc hội thông qua. Trong năm 2019, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật được thể hiện qua các nội dung sau:

Việc ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật thực hiện thường xuyên, kịp thời: Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tích cực rà soát các luật, nghị định, thông tư, văn bản QPPL để tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh  ban hành văn bản chi tiết kịp thời, đầy đủ. HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết trong đó có 4 nghị quyết, 15 quyết định, nội dung chủ yếu liên quan đến pháp luật xây dựng, quy hoạch, giao thông, giá sản phẩm dịch vụ công ích và một số chế độ, chính sách liên quan. Nhìn chung, các văn bản quy định chi tiết đều bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, có tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương, phù hợp với các điều kiện về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực; quy định rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và trình tự, thủ tục thực hiện.

Hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Dưới tác động của cách mạng công nghệ thông tin 4.0 thì vai trò của truyền thông trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng quan trọng, năm 2019 với việc lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương và yêu cầu của từng ngành cơ quan, đơn vị, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện đồng bộ, rộng khắp có chiều sâu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú về nội dung, đổi mới về cách làm thể hiện một số kết quả nổi bật các sở, ngành như: Sở văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật với hình thức chiếu phim phổ biến đến 20.600 lượt người; hình thức biểu diễn nghệ thuật phổ biến đến 17.900 lượt người; Sở Thông tin và truyền thông đã đăng tải trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh 52 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành và nhiều các văn bản, thông tin, chính sách mới để các tổ chức, cá nhân tìm hiểu; Sở Tư pháp phối hợp với Đài PTTH tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng 04 chuyên mục Tọa đàm trên Đài PTTH tỉnh tập trung vào nội dung giới thiệu các quy định mới của pháp luật, xây dựng 03 phóng sự tuyên truyền. Tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016”  với 208.234  bài dự thi chiếm 20% dân số toàn tỉnh, trong đó cấp tỉnh có 4.340 bài dự thi, cấp huyện có 203.894 bài dự thi, đây là điểm nhấn trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật...) Bên cạnh đó các hình thức tuyên truyền phổ biến thông qua hội nghị, in ấn tài liệu, đĩa CD được duy trì phong phú về nội dung và nâng cao về chất lượng. UBND cấp huyện, UBND cấp xã tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngày càng có chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Tình hình đảm bảo các điều kiện cho thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân: Việc đảm bảo các điều kiện cho thi hành pháp luật là yếu tố quan trọng trong mục tiêu đổi mới nâng cao chất lượng công tác TDTHPL. Đội ngũ công chức làm nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật đã được bố trí theo yêu cầu của nhiệm vụ nhưng chủ yếu là kiêm nhiệm. Hiện nay, cơ quan Tư  pháp cấp tỉnh, cấp huyện có từ 3 đến 5 biên chế, tư pháp cấp xã có từ 1 đến 2 biên chế. Ở các sở, ngành, công tác này do cán bộ Thanh tra, văn phòng hoặc pháp chế thực hiện. Nhân sự, đội ngũ cán bộ làm báo cáo viên tiếp tục được rà soát, củng cố, kiện toàn, bảo đảm tiêu chuẩn; chất lượng từng bước được nâng lên. Đến nay, cả tỉnh đã có 264 báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh: 110 người; cấp huyện: 154 người) và 2714 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Hàng năm Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn cho báo cáo viên, 1 lớp tập huấn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đặc biệt tổ chức 4 lớp tập huấn về xử lý vi phạm hành chính đã giúp củng cố kiến thức, kỹ năng cho các đồng chí có thẩm quyền xử phạt hành chính, các đồng chí tham mưu tổ chức thực hiện xử lý vi phạm hành chính góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính ở địa phương.

Tăng cường điều tra khảo sát,  kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại các cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố, qua kiểm tra đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật từ đó đánh giá được vướng mắc về thể chế, hạn chế trong triển khai theo dõi thi hành pháp luật của Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện, thành phố từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai đầy đủ kịp thời

Trong thực tiễn, việc thực hiện theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: Nguồn nhân lực để thực hiện công tác này chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao; kinh phí chưa được đảm bảo; một số địa phương thực hiện báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức, cá nhân chưa cao. Có thể nói, công tác theo dõi thi hành pháp luật là một lĩnh vực khá rộng lớn và không kém phần phức tạp, để công tác này đạt hiệu quả ngày càng cao hơn cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các thành viên, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường sự phối hợp với UBND các cấp trong việc tổ chức theo dõi thi hành pháp luật; kịp thời phản ánh bất cập, hạn chế trong việc tổ chức thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước, việc tuân thủ pháp luật của tổ chức, công dân để có giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật ở địa phương.

Thứ hai, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật ở ngành, lĩnh vực, địa phương; bố trí về kinh phí, về nguồn nhân lực để thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật cũng như các nội dung Kế hoạch triển khai thi hành “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, Tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ  theo dõi thi hành pháp luật, tập trung tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra liên ngành, điều tra, khảo sát và thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm cũng như đưa ra các giải pháp thão gỡ vướng mắc.

Thứ tư, Đẩy mạnh công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, đặc biệt là những văn bản quy phạm pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, công tác theo dõi thi hành pháp luật đã đóng góp tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thế chế của tỉnh, góp phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành, thực thi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

Thu Hoàng

 

Các tin đã đưa ngày: