Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc 23 năm xây dựng và trưởng thành

24/11/2020

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 1555/QĐ-UB ngày 22 tháng 11 năm 1997 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đến ngày 07/02/2018 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc. Đến nay vừa tròn 23 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua 23 năm Trung tâm không ngừng phát triển tính từ ngày đầu mới thành lập (năm 1997) khi đó Trung tâm chỉ có 02 công chức, cơ sở vật chất còn rất khó khăn, thể thế pháp luật về bán đấu giá tài sản mới hình thành. Khi đó xác định bán đấu giá tài sản là hoạt động bổ trợ tư pháp, tuy nhiên Trung tâm cũng xác định được đó là hoạt động có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống, kinh tế-xã hội đồng thời nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UND tỉnh cũng như sự phối hợp của các sở, ngành liên quan, trung tâm đã từng bước được củng cố kiện toàn v à phát triển. Đến nay Trung tâm không ngừng lớn mạnh về số lượng biên chế cũng như số lượng công việc, trưởng thành về kỹ năng hành nghề và kinh nghiệm hoạt động, từ chỗ có 02 biên chế đến năm 2017 Trung tâm có 13 biên chế (hiện nay còn 11 biên chế) trong đó có 03 Lãnh đạo, 05 đấu giá viên và 03 phòng chuyên môn, về cơ bản đáp ứng, phục vụ tốt dịch vụ của quá trình đấu giá tài sản hiện nay. Đặc biệt Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc luôn là đơn vị đi đầu, tiên phong gương mẫu chấp hành tốt mọi quy định trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Các hoạt động Trung tâm giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đóng góp rất nhiều trong công tác định hướng và phát triển nghề đấu giá. Ngoài ra những năm gần đây, trong công tác đấu giá Quyền sử dụng đất luôn đạt hiệu quả cao, tăng thu đáng kể cho Ngân sách Nhà nước đóng góp một phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trước đây, Trung tâm hoạt động theo quy định của Nghị định 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản. Đến giai đoạn từ 2005 đến tháng 6/2010 Trung tâm hoạt động theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ và Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2017 Trung tâm hoạt động theo Nghị Định 17/2010/NĐ-CP ngày 01/7/2010 và từ ngày 1/7/2017 đến nay Trung tâm hoạt động theo Luật đấu giá tài sản; Luật đấu giá tài sản năm 2016 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 17/11/2016 với 8 chương, 81 điều đã đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu giá tài sản và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017. Có thể nói đây là lần đầu tiên có một văn bản có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh về lĩnh vực đấu giá tài sản. Luật đấu giá tài sản 2016 được ban hành đã tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc, chặt chẽ, khoa học, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, độc lập, trung thực, khách quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên. Trình tự, thủ tục đấu giá được quy định rõ hơn, chặt chẽ hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động hành nghề đấu giá trong tình hình mới, tiếp cận với xu thế phát triển của thế giới cũng như hạn chế thông đồng, dìm giá, thu hút được nhiều người tham gia. Tuy nhiên từ khi Luật đấu giá có hiệu lực đã bước tiến quan trọng tạo ra được hành lang pháp lý là tiền đề thuận lợi trong hoạt động đấu giá tài sản, nhưng đông thời cũng là những thách thức đối với Trung tâm và các tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh, Vì vậy Trung tâm đã phải vận dụng sức mạnh tập thể  để cùng nhau tìm ra phương pháp đấu giá mới cũng như những sáng kiến để áp dụng có hiệu quả phù hợp với hình thức của từng cuộc đấu giá để mang lại hiệu quả trong công tác đấu giá tài sản.

Tập thể Trung tâm

Trong quá trình 23 năm xây dựng và trưởng thành Tập thể Trung tâm đã không ngừng nỗ lực để tham mưu cho Sở Tư pháp trình HĐND và UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp luật như: Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; Tham mưu để tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về Bán đấu giá tài sản do UBND tỉnh tổ chức; Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP; Tích cực tham mưu để Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 100/QĐ-CT ngày 25 tháng 4 năm 2011 Quyết định của Chủ Tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc; Xây dựng báo cáo sơ kết ba năm thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và kết quả sau 3 năm triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra còn tham mưu để Sở Tư pháp và Sở Tài chính trình UBND và  Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 sửa đổi, bổ sung quy định mức thu phí bán đấu giá của Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh, tích cực tham gia các Hội nghị, hội thảo lấy ý kiến vào văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và UBND tỉnh tổ chức. Tham mưu với Lãnh đạo Sở Tư pháp quản lý nhà nước trong hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, tài sản xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản thi hành án. Phối hợp với Phòng Bổ trợ Tư pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản. Đặc biệt tích cực tham mưu cho Sở Tư pháp để trình UBND tỉnh ban hành  Chỉ Thị số 11/CT-UBND ngày 5/7/2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Trung tâm còn tham gia các buổi tập huấn nghiệp vụ, Hội nghị, Hội thảo lấy ý kiến vào văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và UBND tỉnh tổ chức, tham gia tích cực cho 5 Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp tổ chức.Ngoài ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đơn vị luôn tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức các Đấu giá viên học tập nâng cao nghiệp vụ tập trung nghiên cứu quy định của pháp luật và cơ chế chính sách về lĩnh vực đấu giá tài sản, thường xuyên trao đổi học tập kinh nghiệm các mô hình hoạt động hiệu quả của các địa phương khác từ đó tham mưu cho Sở Tư pháp, Sở Tài chính trong quản lý nhà nước về lĩnh vực đấu giá tài sản một cách chủ động tích vực và có hiệu quả.

Đ/c Trần Quốc Huy điều hành phiên đấu giá

Trải quả chặng đường 23 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã từng bước khắc phục những khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đã đạt  những kết quả đáng ghi nhận thể hiện qua số lượng, giá trị hợp đồng cũng như kết quả đấu giá thành ngày càng tăng cao nhất là trong những năm gần đây, đặc biệt từ khi Luật đấu giá ra đời và đi vào hoạt động số lượng các Hợp đồng được thể hiện:

Tổng số hợp đồng đã ký: 8.114 Hợp đồng, với tổng giá khởi điểm là: 2.468.357.802.948 đ, giá bán: 2.957.302.151.302 đ. Như vậy tổng số tiền chênh lệch Trung tâm đã nộp và làm tăng cho Ngân sách Nhà nước giữa giá khởi điểm và giá bán là: 488.944.348.354đ.

Toàn cảnh phiên đấu giá

Trong quá trình triển khai có 22 vụ đương sự đã tự nguyện thực hiện nghĩa vụ với tổng giá trị tài sản là 31.183.058.712 đồng. Ngoài ra Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động BĐGTS, đồng thời niêm yết công khai trình tự, thủ tục ĐGTS, biểu mức thu phí đấu giá công khai tại phòng một cửa của Trung tâm. Kế hoạch công tác trong năm cũng được cụ thể hóa theo từng tháng, từng quý. Các khoản phí, lệ phí chi phí trong quá trình thực hiện đấu giá tài sản đều được thực hiện theo đúng chế độ của Nhà nước công khai, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động mua bán tài sản, giúp cho việc đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực sự đi vào nền nếp mang tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa cao đảm bảo đủ năng lực để cạnh tranh lành mạnh với các tổ chức đấu giá trong và ngoài địa bàn tỉnh, là địa chỉ đang tin cậy, đáp ứng tốt nhu cầu mua, mua, bán tài sản của tổ chức và cá nhân.

Có được những thành quả trên là do sự đoàn kết của cả tập thể, sự đồng lòng chung sức, sự cố gắng lao động không biết mệt mỏi của toàn thể cán bộ, công chức Trung tâm qua từng thế hệ đã vượt qua những khó khăn, thách thức để thể hiện vị thế trong bối cảnh xã hội của tỉnh suốt hơn 20 năm qua, sự quan tâm ủng hộ của Lãnh đạo Sở tư pháp bằng việc ghi nhận và biểu dương những thành tích của Trung tâm bằng nhiều hình thức như tặng Cờ thi đua và rất nhiều bằng khen cho tập thể và cá nhân trong những năm đã qua. Đó cũng là động lực để Tập thể Trung tâm luôn quyết tâm lao động, rèn luyện trau dồi kiến thức, phẩm chất đạo đức của người đấu giá viên hơn nữa để không ngừng nâng cao kết quả hoạt động, góp phần tích cực vào sự đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, xứng tâm là đơn vị đi đầu tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực đấu giá tài sản.

Trần Thị Tưởng - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: