Chi bộ Văn phòng Sở 2 tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảng viên

01/12/2020

Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như sự lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng khẳng định: “Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp tiến hành”.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đảng viên. Thực hiện chương trình công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy Sở Tư pháp Vĩnh Phúc năm 2020, ngày 18/02/2020 Chi bộ Văn phòng sở 2 đã đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định rõ thời gian, đối tượng cụ thể, nội dung cần kiểm tra, trong đó nội dung chi bộ tập trung kiểm tra, giám sát:  Việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân đảng viên, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII);Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Đối tượng được kiểm tra đảng viên là lãnh đạo cấp phòng, đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ.

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy các đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng tuyệt đối tin tưởng và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; Có lối sống lành mạnh, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc chuyên môn; Có tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt kỷ luật lao động, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống; không có những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4; các nhiệm vụ chính trị được giao đều hoàn thành tốt.

Qua kiểm tra ban chi ủy và các đảng viên trong chi bộ đã thẳng thắn tham gia góp ý kiến với các đảng viên được kiểm tra, chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm của các đảng viên, các ý kiến tham gia đóng góp đã  giúp cho các đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm phát huy được những ưu điểm, khắc phục  sửa chữa kịp thời các khuyết điểm.

Thời gian tới để làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chi bộ Văn phòng sở 2 sẽ tập trung nắm bắt tình hình, phát hiện đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để kịp thời kiểm tra uốn nắn. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương pháp làm việc của cấp ủy chi bộ, quán triệt và thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp đảng viên vi phạm, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, góp phần làm trong sạch, vững mạnh nội bộ chi bộ Văn phòng Sở 2.

Bích Liên – BTCB VP Sở 2

Các tin đã đưa ngày: