Sở Tư pháp quyết liệt thực hiện công tác phòng chống Covid-19

05/05/2021

Trước diễn biến phức tạp của tình hình bệnh dịch Covid-19, để bảo vệ tốt nhất sức khoẻ của công chức, viên chức, người lao động của Ngành và nhân dân trong tỉnh; đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ngành theo kế hoạch công tác năm 2021 và các nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian qua, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” trong toàn Ngành, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc, Sở Tư pháp đã ban hành các Văn bản số 532/STP-VP ngày 29/4/2021 “V/v chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021” và Văn bản số 542/STP-VP ngày 03/5/2021 “V/v chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh” quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các Văn bản của Trung ương và của Tỉnh như: Công điện số 01/CĐ-CTUBND và Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Văn bản số 76/UBND-NC1 ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Lễ 30/4 và 01/5/2021, Thông báo số 88/TB-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc… đặc biệt, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và của Tỉnh Vĩnh Phúc; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cụ thể: Toàn Ngành, dừng tổ chức các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong phòng. Quán triệt thực hiện đến công chức, viên chức, người lao động:

- Không tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

- Thực hiện tuyệt đối việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và trong suốt thời gian làm việc trong cơ quan, công sở, siêu thị, chợ, trường học, bệnh viện, khi tham gia các phương tiện giao thông tại các nơi công cộng.

- Không tham gia các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí tại các địa điểm công cộng, khu du lịch.

- Không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết; hạn chế việc di chuyển ra tỉnh ngoài và trong tỉnh; cấm tụ tập đông người, tổ chức liên hoan, ăn uống, tiệc tùng. Trường hợp gia đình tổ chức lễ hỏi, cưới xin, ma chay thực hiện trong phạm vi gia đình nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Thực hiện xét nghiệm COVID-19 đối với các trường hợp đi máy bay hoặc trở về từ vùng dịch.

Để kịp thời tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tại các Văn bản số 203-TB/TU ngày 03/5/2021 của Tỉnh ủy Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Văn bản số 3026/UBND-HCC1 ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh “V/v đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19”,   Văn bản số 3043/UBND-KT4 ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh “V/v thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, Văn bản số 3039/UBND-NC2 ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh “V/v thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, Sở Tư pháp, ban hành Văn bản số 552/STP-VP ngày 04/5/2012 chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ tư pháp trong giai đoạn triển khai các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể: Phòng XD&KTVB QPPL tham mưu Lãnh đạo Sở trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các Quyết định, các văn bản QPPL liên quan đến công tác phòng, chống dịch; trong tình trạng khẩn cấp, cấp bách (cách ly, phong tỏa, giãn cách)....; nghiên cứu, đề xuất với Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp trong việc thực hiện quy trình công tác vận động bầu cử của các ứng viên; việc bầu cử tại nhà và những nội dung khác liên quan đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật (Do tình hình diễn biến phức tạp, có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các bước, các quy trình trong công tác bầu cử); Phòng PBGDPL, tham mưu đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; Phòng QLXLVPHC và theo dõi THPL, tham mưu hướng dẫn thực hiện các biện pháp cứng rắn, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kể cả xem xét xử lý trách nhiệm hình sự; Phòng HCTP,  BTTP,  Phòng CC1, TTTGPLNN, TTDVĐGTS  tham mưu thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh khi giải quyết các thủ tục hành chính. Đẩy mạnh việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các thủ tục mức độ 3 và 4. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố căn cứ các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh của huyện và Văn bản chỉ đạo của Sở Tư pháp chủ động tham mưu theo chức năng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tư pháp trong giai đoạn triển khai các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Giao Văn phòng Sở tham mưu văn bản chỉ đạo trong toàn ngành; theo dõi kết quả chỉ đạo, tham mưu và thực hiện những nhiệm vụ được phân công của các tổ chức, cá nhân để làm cơ sở bình xét, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Có thể thấy, Lãnh đạo Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong toàn Ngành thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nhưng các nhiệm vụ của Ngành vẫn đang được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra; sức khoẻ của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành được đảm bảo; đồng thời, đã kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh./.

Vũ Xuân Quyết

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: