Sở Tư pháp: Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh sau kết thúc thời gian cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên

19/05/2021

Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký ban hành Văn bản số 666/STP-VP Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh sau kết thúc thời gian cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên, với nội dung:

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên cơ bản đã được kiểm soát; ngày 18/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND kết thúc thời gian thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên kể từ 00h00 ngày 19/5/2021. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trong cả nước và trên địa bàn toàn tỉnh còn diễn biến phức tạp. Để tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ của Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản: Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19... và các văn bản khác. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng chống dịch bệnh.

2. Chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo Kế hoạch công tác năm 2021 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và từng đơn vị. Đồng thời, tích cực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Sở Tư pháp phân công tại Văn bản số 552/STP-VP ngày 04/5/2021 “V/v thực hiện nhiệm vụ tư pháp trong giai đoạn triển khai các biện pháp quyết liệt, phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

          3. Dừng tổ chức các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng. Đồng thời, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động:

- Trở lại cơ quan làm việc theo quy định từ ngày 19/5/2021 (Thứ tư). Thực hiện tuyệt đối việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và trong suốt thời gian làm việc trong cơ quan, công sở, siêu thị, chợ, trường học, bệnh viện, khi tham gia các phương tiện giao thông tại các nơi công cộng.

- Không tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

- Không tham gia các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; không tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí tại các địa điểm công cộng, khu du lịch.

- Không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết; hạn chế việc di chuyển ra tỉnh ngoài và trong tỉnh; cấm tụ tập đông người, tổ chức liên hoan, ăn uống, tiệc tùng. Trường hợp gia đình tổ chức lễ hỏi, cưới xin, ma chay thực hiện trong phạm vi gia đình nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh COvid-19.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm lịch trực công vụ theo Thông báo số 14/TB-STP ngày 06/5/2021 của Sở Tư pháp về việc phân công trực công vụ, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

5. Tuyên truyền, quán triệt để 100% công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đi bầu cử tại các điểm đăng ký bầu cử ở địa phương vào ngày 23/5/2021 theo quy định của pháp luật.

6. Giao Văn phòng Sở tham mưu theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện chỉ đạo nêu trên. Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh của Trung ương và của tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện trong các cơ quan, đơn vị của Sở Tư pháp.

Ban Biên tập

Các tin đã đưa ngày: