Một số kết quả nổi bật trong công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021

01/07/2021

     Sáu tháng đầu năm 2021, Sở Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2021 theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 28/01/2021. Đồng thời, tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền đầy đủ các kế hoạch để triển khai toàn diện các lĩnh vực quản lý của Ngành. Ngoài ra, xây dựng và thực hiện Đề án tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác tư pháp giai đoạn 2021-2025; phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đềTư pháp Vĩnh Phúc đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021” nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sự chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với sự chỉ đạo, điều hành triển khai quyết liệt, bài bản của tập thể Ban Giám đốc Sở nên trong 6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác tư pháp đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần thực hiện thắng lợi bước đầu Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc – TUV.Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến tập huấn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong doanh nghiệp đợt 2 năm 2021

     Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và được chú trọng triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ. Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến vào 62 lượt dự thảo văn bản QPPL của tỉnh. Thẩm định 48 dự thảo văn bản QPPL của tỉnh (23 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 25 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh) tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Nội vụ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Công thương…, đặc biệt, kịp thời thẩm định để ban hành 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh và của 01 Quyết định của UBND tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kiểm tra 27 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành, qua tự kiểm tra cho thấy các văn bản đã ban hành đều đúng thẩm quyền, nội dung phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên và thực tiễn tại địa phương, cơ bản thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản cơ bản phù hợp với quy định. Đồng thời, thực hiện rà soát văn bản QPPL theo thẩm quyền, qua rà soát đã đề nghị bãi bỏ 03 văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, rà soát, hệ thống hoá đối với hơn 300 văn bản phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh, qua đó đề nghị cơ quan ban hành rút kinh nghiệm đối với 20 văn bản có nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

     Công tác quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL được duy trì thực hiện thường xuyên. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh đến các Sở, ngành và địa phương. Tích cực hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xử phạt VPHC trong phòng, chống dịch Covid -19. Xây dựng hệ dữ liệu văn bản QPPL của tỉnh phục vụ công tác theo dõi THPL trọng tâm, liên ngành 2021. Bên cạnh đó, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội. Chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung để tổ chức kiểm tra công tác xử lý VPHC và theo dõi THPL thuộc lĩnh vực trọng tâm. Trong 06 tháng đầu năm, Sở Tư pháp nghiên cứu hồ sơ, đề xuất có chất lượng với Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết 13 vụ việc phức tạp liên quan đến xử phạt VPHC; tư vấn cho các Sở, ngành và UBND cấp huyện giải quyết đối với 36 vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, duy trì các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo kế hoạch đã đề ra.

     Công tác PBGDPL tiếp tục được củng cố, tăng cường với khối lượng công việc lớn. Tập trung PBGDPL và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan; đồng thời, chủ động, tích cực tổ chức PBGDPL về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025, góp phần không nhỏ vào thành công chung cuộc bầu cử vừa qua tại tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Tư pháp đã tổ chức 01 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bầu cử cho gần 300 người và 04 hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong doanh nghiệp. Ngoài ra, duy trì việc PBGDPL thông qua phát hành sách, tài liệu và các chương trình PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh ở nhiều lĩnh vực, cụ thể như xây dựng 11 chuyên đề tập huấn phát cho các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật ở cơ sở; 09 sách tìm hiểu pháp luật với 26.700 cuốn; 10.000 tờ gấp tìm hiểu pháp luật về bầu cử; 11.500 tài liệu sinh hoạt chi bộ; 10.000 cuốn Bản tin Tư pháp; 07 chuyên mục đĩa CD và 01 file âm thanh. Đăng tải gần 150 tin, bài, giới thiệu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử, hỏi đáp pháp luật trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh và Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh thực hiện 05 tọa đàm, phối hợp với Báo Vĩnh Phúc đăng tải 05 tin, bài PBGDPL; phối hợp với Ban Tuyên giáo và Trường Chính trị tỉnh để PBGDPL trên Bản Tin Tuyên giáo tỉnh và Bản tin của Trường Chính trị tỉnh.

Hội nghị tập huấn triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh

     Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đi vào nền nếp, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân và tiếp tục được hiện đại hoá. Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 về kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh và trình UBND tỉnh Quyết định phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác con nuôi quốc tế trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện nội dung số hóa sổ hộ tịch theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tổ chức triển khai phần mềm chứng thực, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; tổ chức 02 lớp tập huấn cho gần 300 công chức làm công tác chứng thực các cấp trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các TTHC trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, giao dịch bảo đảm, trách nhiệm bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và cấp 1500 phiếu LLTP theo yêu cầu của công dân.

     Các hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được tăng cường quản lý chặt chẽ. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 40/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, trong đó: thường xuyên chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sản đối với các tổ chức hành nghề đấu giá và người có tài sản; kiểm tra việc thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định. Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện trong năm 2021. Ngoài  ra, tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.Thực hiện kiểm tra tổ chức và hoạt động đối với 03 Văn phòng thừa phát lại. Thẩm định và đăng ký trên 700 vi bằng. Trong 6 tháng đầu năm Sở Tư pháp đã thực hiện gần 60 TTHC liên quan đến việc đăng ký hành nghề, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; cấp thẻ, chứng chỉ hành nghề; đăng ký tập sự hành nghề... theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh.

     Công tác trợ giúp pháp lý được triển khai có hiệu quả, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đối tượng thuộc diện TGPL theo quy định. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã thực hiện 65 vụ việc TGPL thông qua việc tham gia tố tụng, thực hiện đại diện ngoài tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL là bị can, bị cáo, bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong các vụ án dân sự, hình sự. Ngoài ra, thực hiện tư vấn trực tiếp cho 23 đối tượng thuộc diện TGPL khác.

     Công tác thanh tra được thực hiện nghiêm theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt. Tiến hành tra hành chính đối với 02 Trung tâm thuộc Sở; kiểm tra, xác minh, xử phạt VPHC đối với 01 công chứng viên với số tiền 10 triệu đồng. Ngoài ra, kiểm tra, xác minh đối với 01 nội dung đơn liên quan đến hoạt động của công chứng viên; qua kiểm tra, xác minh nhận thấy có hành vi vi phạm nhưng đã hết thời hiệu xử phạt VPHC, vì vậy không ra quyết định xử phạt VPHC nhưng đã yêu cầu Công chứng viên đề nghị Tòa án nhân dân tuyên văn bản công chứng vô hiệu theo quy định của Luật Công chứng năm 2014. Công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư được duy trì thực hiện thường xuyên. Triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm phòng, ngừa tham nhũng trong cơ quan theo đúng quy định.

     Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Lãnh đạo Sở quyết liệt chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ cho sức khoẻ của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm nhiệm vụ là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL; hướng dẫn xử phạt VPHC; thẩm định chính sách, tham gia ý kiến vào các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh đã góp phần kiềm chế dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

     Trong 6 tháng cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện mục tiêu kép” vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, với các nhiệm vụ trọng tâm:

     - Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức tổng kết và ban hành chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 09-CT/TU ngày 30/5/2016 về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tư pháp giai đoạn 2016-2021. Kiện toàn bộ máy tổ chức theo Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

     - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức. Thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; xử lý VPHC và theo dõi THPL; bổ trợ tư pháp; việc THPL về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi…  

     - Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan. Đồng thời, tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Sở (Tổng hợp)

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: