Ngành Tư pháp Vĩnh Phúc đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021-2025

02/07/2021

     Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Tư pháp phát động, nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hành động quyết liệt, kịp thời, nâng cao năng lực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; tạo sức mạnh tổng hợp và động lực mới, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Vừa qua, Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Ngành Tư pháp Vĩnh Phúc đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021-2025”. Các cơ quan, đơn vị triển khai thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua, trong đó chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V giai đoạn 2020-2025

     Thứ nhất, phát huy vai trò quan trọng của ngành Tư pháp trong việc tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm các quy định pháp luật của tỉnh đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, hiện đại, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận với chi phí tuân thủ thấp, có hiệu lực, hiệu quả cao, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là trung tâm, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh của tỉnh và đất nước trong điều kiện mới. Thúc đây đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

     Thứ hai, Đẩy mạnh công tác theo dõi THPL gắn với kiểm tra văn bản QPPL, tập trung theo dõi THPL đối với các lĩnh vực trọng tâm theo kế hoạch của Bộ Tư pháp. Nghiên cứu, kiến nghị với Trung ương về việc xây dựng Luật về Tổ chức thi hành pháp luật, góp phần bảo đảm thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử phổ biến trong đời sống xã hội và trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật xử lý VPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành ở các ngành, các cấp; tập trung nghiên cứu, đề xuất kịp thời với Trung ương để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý VPHC. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

     Thứ ba, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm, chú trọng phổ biến những chính sách, quy định pháp luật ngay từ quá trình dự thảo, đồng thời, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm. Tập trung tuyên truyền pháp luật tại những “điểm nóng” nhằm phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

     Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý. Hình thành được mạng lưới dịch vụ pháp lý rộng khắp, thuận tiện, tin cậy cho người dân, doanh nghiệp; phát huy vai trò tự quản của các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa các lĩnh vực công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, xử lý vi phạm hành chính với trọng tâm là xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo kế hoạch của Bộ Tư pháp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025, kế hoạch chuyển đổi số ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

     Thứ năm, Tích cực nghiên cứu tham mưu giúp UBND tỉnh và tư vấn cho các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố giải quyết các vụ việc phức tạp phát sinh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, tiếp tục tham mưu thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

     Thứ sáu, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy hơn nữa vai trò của pháp chế các Sở, ban, ngành trong xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL; theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; bồi thường nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp... góp phần quản lý chặt chẽ lĩnh vực chuyên ngành ở địa phương. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành.

     Nội dung phát động phong trào thi đua của Ngành Tư pháp Vĩnh Phúc cũng nêu rõ, luôn gắn việc thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn với thực hiện các phong trào thi đua quan trọng khác như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau ”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển ”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025" “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế, yêu cầu của nhiệm vụ công tác, tùy từng thời điểm, tiếp tục hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề, theo đợt khác do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động.

     Ngoài ra, kế hoạch phát động phong trào thi đua cũng đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện như tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Tư pháp, của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, đổi mới phương thức đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua đảm bảo thực chất, hiệu quả trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp, của UBND tỉnh hàng năm và trong cả giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách khen thưởng, bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, trong đó quan tâm phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua, để những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, những tấm gương tiêu biểu được lan tỏa sâu rộng trong đơn vị và toàn Ngành. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng…

     Để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phát động phong trào thi đua, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ; Trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố triển khai sâu rộng đến từng công chức, viên chức, người lao động, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn về mục đích, yêu cầu, nội dung phát động phong trào thi đua của Ngành. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm đề ra nội dung, hình thức thi đua thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, của địa phương. Đồng thời, phong trào thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

 

                                                                   Thường trực HĐTĐKT STP


 

Các tin đã đưa ngày: