Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh của Chi bộ Văn phòng Sở 2, Đảng bộ Sở Tư pháp

23/08/2021

     Kiểm tra, giám sát luôn là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Mỗi tổ chức đảng phải thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, mỗi tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được xác định là tiêu chí quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện những nhân tố mới, tích cực để phát huy; bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, những cán bộ giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm, giám đột pháp vì lợi ích chung; đồng thời, phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Thực tế trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của đảng đã khẳng định được vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, tư tưởng, quan điểm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đồng chí Vũ Thị Bích Liên (Áo trắng)–Bí thư Chi bộ, đại diện Chi bộ Văn phòng Sở 2 nhận Giấy khen của BCH Đảng bộ Sở Tư pháp vì Chi bộ đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2015-2020)

 

     Xác định rõ được vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, Chi uỷ Chi bộ Văn phòng Sở 2, Đảng bộ Sở Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trong nhiệm kỳ qua.

     1. Chi uỷ chi bộ luôn chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát như: Các quy định tại Chương VII (Từ điều 30 đến điều 33), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 30 ngày 26/7/2016 và Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên… Việc tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; qua hình thức bằng văn bản và đặc biệt là qua việc thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên của Chi bộ. Vì vậy, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm; tạo được sự đồng thuận và quyết tâm trong Chi bộ và từng đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của đảng.

     2. Hàng năm, ngay từ đầu năm, căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát và hướng dẫn của Đảng uỷ Sở Tư pháp, Chi uỷ Chi bộ Văn phòng Sở 2 đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ và quán triệt thực hiện đến các tổ đảng, các đảng viên trong Chi bộ. Trong năm 2019, Chi bộ ban hành Quyết định số 23-QĐ/CB ngày 03/9/2019; năm 2020, ban hành Quyết định số 35-QĐ/CB ngày 09/10/2020 kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ của đảng viên đối với tổng cộng 08 lượt đảng viên của Chi bộ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân đảng viên; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của đảng viên; vai trò, trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.  

     Qua kiểm tra, nhìn chung các đảng viên được kiểm tra đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; tuyệt đối tin tưởng và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; phẩm chất đạo đức tốt; trách nhiệm cao với công việc chuyên môn được giao thực hiện; không có biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được nêu trong Nghị quyết của Trung ương. Đồng thời, cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế các đảng viên cần khắc phục chủ yếu là công tác tự phê bình và phê bình còn chưa cao; còn có việc thực hiện chậm hạn; chưa chủ động nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn được giao, cũng như các nhiệm vụ công tác đảng của Chi bộ.

     Việc giám sát cũng được Chi uỷ Chi bộ thực hiện thường xuyên, theo đúng quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên. Hàng năm, Chi uỷ Chi bộ có văn bản giao nhiệm vụ Tổ trưởng các Tổ đảng thực hiện giám sát đối với các đảng viên do mình phụ trách. Vào đợt kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm, Tổ trưởng các Tổ đảng báo cáo kết quả giám sát trước toàn Chi bộ.

     3. Ngoài ra, Chi bộ phân công 01 đồng chí Chi uỷ viên tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Chi uỷ Chi bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Lưu giữ đầy đủ tài liệu về công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ theo quy định.

     Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ cũng còn có những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như: Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ chưa kịp thời phát hiện được những nhân tố mới, tích cực để phát huy, nhân rộng; cũng như, chưa phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện vi phạm của đảng viên. Công tác giám sát còn chưa được thực hiện thường xuyên, chưa thực chất.

     Có thể thấy, Chi uỷ Chi bộ Văn phòng Sở 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện nghiêm quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trong vào việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm (2015-2020), Chi bộ có 3 năm được xếp loại Chi bộ “Trong sạch vững mạnh”, trong đó có 01 năm đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và được Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp tặng “Giấy khen”.

     Để công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ Văn phòng Sở 2 nói riêng, các Chi bộ đảng cơ sở nói chung được thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; Chi bộ Văn phòng Sở 2, Đảng bộ Sở Tư pháp đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

     Thứ nhất, các Chi bộ cơ sở tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của đảng; đồng thời, tạo được sự đồng thuận trong tổ chức đảng, đảng viên khi thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

     Thứ hai, các chi bộ cơ sở phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cho giai đoạn 2021-2025 và từng năm. Khi xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phải xác định rõ đối tượng, thời gian tiến hành và nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

     Thứ ba, các chi bộ căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát và tình hình thực tế, triển khai cụ thể nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn diện đối với mỗi đảng viên; từ đó giúp cho đảng viên thấy được những ưu điểm để phát huy, đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế, để đảng viên tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện bản thân; góp phần xây dựng tổ chức đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Thứ tư, đề nghị cấp ủy cấp trên cần có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Chi bộ cơ sở đối với đảng viên, đặc biệt là về cách thức thực hiện kiểm tra, giám sát. Thực tế, hiện nay chi bộ cơ sở mới chỉ thực hiện kiểm tra, giám sát thông qua nghiên cứu, tổng hợp từ báo cáo kiểm điểm của đảng viên được kiểm tra, giám sát; việc kiểm tra, giám sát đối với hoạt động thực tế của đảng viên khi thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao và tại nơi cư trú chưa được hướng dẫn cụ thể.

     Thứ năm, cấp ủy cấp trên và chi bộ quan tâm, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng (trong đó có công tác kiểm tra, giám sát của đảng) cho cán bộ làm công tác đảng cơ sở. Thực tế hiện nay các đồng chí là Phó Bí Thư, Chi uỷ viên Chi bộ rất ít khi được tham gia các lớp nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức về công tác đảng. Đặc biệt, Chi bộ lựa chọn, phân công đảng viên tham mưu làm công tác kiểm tra, giám sát ở tổ chức đảng cơ sở phải thực sự nhiệt tình, tâm huyết với công việc; nghiên cứu kỹ những quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát đảng; có khả năng làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên.

     “Không có kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo”, các chi bộ đảng cần chú trọng thực hiện tốt công tác này. Đồng thời, phải thường xuyên nghiên cứu từ thực tiễn để đề ra và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh./.  

 Vũ Xuân Quyết

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: