Số kí hiệu 06/STP-XDVBQPPL
Trích yếu V/v đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường, kiện toàn, củng cố tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/01/2015
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 07/01/2015
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm