THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 06/9 đến 12/09/2021)

00:00 06/09/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

06/09

           
           

Thứ 3

07/09

14h00

Họp nghe Hội đồng Quản lý Quỹ đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng báo cáo một số nội dung

( Hoãn họp )

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

( Hoãn họp )

14h00

Họp nghe các đơn vị báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

14h00

Khảo sát việc thực hiện một số chính sách pháp luật trên địa bàn tỉnh, trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV- Luật Kinh doanh bảo hiểm

ĐĐBQH tỉnh

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

Thứ 4

08/09

           

14h00

Họp thẩm định phương án Quy hoạch SDĐ giai đoạn 2021-2030 huyện Tam Đảo

Sở TNMT

 

Phòng XDKTVB

Phòng họp số 1- T4- Sở TNMT

Thứ 5

09/09

8h00

Hội nghị bàn biện pháp giải quyết các tồn tại về công tác DTĐR trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên

Huyện ủy Bình Xuyên

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp huyện ủy Bình Xuyên- T4

14h00

Khảo sát việc thực hiện một số chính sách pháp luật trên địa bàn tỉnh, trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV- Pháp lệnh cảnh sát cơ động

ĐĐBQH tỉnh

 

Phòng QLXLVPHC

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

14h00

Xin ý kiến các ngành v.v giải quyết tồn tại trong việc giao đất, cho thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại CCN Tề Lỗ và CCN Yên Đồng

Sở TNMT

 

Phòng QLXLVPHC

Phòng họp số 1- T4- Sở TNMT

15h00

Xin ý kiến các ngành để thống nhất đề xuất giải quyết tồn tại trong công tác GPMB dự án KCN Chấn Hưng và khu đất dịch vụ Cầu Tây xã Chấn Hưng

Sở TNMT

 

Phòng XDKTVB

Phòng họp số 1-  Sở TNMT

Thứ 6

10/09

7h30

Tiếp công dân cùng lãnh đạo tỉnh

UBND tỉnh

 

Đ/c Tuấn Anh (PGĐ) + Thanh tra Sở

Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh

8h00

Họp nghe Sở Công thương báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

8h0

Họp Ban chỉ đạo tỉnh xây dựng hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2022-2025

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

14h00

Họp nghe Sở Y tế báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

Thứ 7

11/09

 

 

 

 

 

 

CN

12/09